Vải màn

 • thumb 750
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 749
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 748
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 747
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 746
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 745
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 744
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

 

Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

 

Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 750
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 749
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 748
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 747
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 746
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 745
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • thumb 744
  •  
  • Mànta cung cấp mọi loại vải phù hợp cho tất cả các hệ thống màn
   Với kiến thức về vật liệu, Mànta lựa chọn vải chất lượng cao và ổn định, thích hợp cho kiểu màn.
   Hơn 100 mẫu mã có sẵn.

    

   Vải trang trí, voan, vải chắn sáng: Kiểu và mẫu mới cho từng mùa, phong phú về chất liệu, màu sắc, thiết kế và độ che sáng.
   Riêng vải tráng phủ ‘blackout’ có thể chắn sáng 100%.
   Các mẫu vải, voan mỏng có độ chắn sáng khác nhau thiết kế cho roller blind.

    

   Vải đáp ứng nhu cầu kỹ thuật đặc biệt như vải ngoài trời, chống cháy, chống nước hoặc chống vết bẩn,…

 • Tel: | Fax: